Newsy

Cashpro.eu - pierwsze testy

Witam od pewnego czasu trwa??y pewne prace i testy zwi?zane z niniejszym serwisem cashpro.eu.

G????wn? ide? stworzenia serwisu jest udost?pnienie wszystkim u??ytkownikom internetu rzetelnych informacji na temat zarabiania w sieci oraz umo??liwienie im dyskusji w celu lepszego uwiarygodnienia prezentowanych tutaj informacji.

Oczywi??cie na tym si? nie ko??czy, zach?cam do nawi?zania jak najwi?kszej ilo??ci administrator??w i u??ytkownik??w aby stworzy? centrum zarabiania w internecie. B?dzie mo??liwo??? zakupu reklam w r????nych serwisach jednym przelewem oraz nawi?zywania nowych cz?sto warto??ciowych znajomo??ci.


Je??eli chcesz zaproponowa? swoj? wsp????prac? pisz ??mia??o na maila dukacik.com@o2.pl. Ju?? nied??ugo Cashpro.eu stanie si? popularnym serwisem o zarabianiu w sieci ;)


Dodano:
2013-12-28 15:23:38
Modyfikowany:
0000-00-00 00:00:00
Autor: Daniel820
Dobry: 0Dyskusja na forum