Newsy

Dukacik.com - rekatywacja IDukacik.com powsta?? w 2009 roku w??wczas jego koncepcja by??a znacznie inna ni?? obecnie i przechodzi?? wiele przemian i przechodzi?? kilka razy z r?k do r?k a?? w ko??cu sta?? si? najwi?kszym scamem w Polsce.

W drugiej po??owie 2010 roku serwis zosta?? przej?ty przez admina Daniel820 i wtedy zacz??? stopniowo odzyskiwa? zaufanie u??ytkownik??w a?? osi?gn??? opini? uczciwego serwisu zarobkowego i tak jest w zasadzie do dzisiaj, wyp??aty ca??y czas by??y realizowane cho? z pewnymi op????nieniami podobnie jak reklamy.

Przez cztery lata rz?d??w Daniela Dukacik wiele razy zmienia?? szat? graficzn?, troch? mniej warunki a?? w ko??cu doszed?? do obecnego stanu gdzie poziomy poleconych s? wysokie i jest ich sporo a minimum wyp??aty jest bardzo niskie.

Ostatnio jednak serwis przechodzi?? pewien etap hibernacji gdzie od jakiego?? roku nie dzia??o si? zbyt wiele, jednak serwis fukcjonowa?? i wielu najwierniejszych u??ytkownik??w zosta??o (za co bardzo im Dzi?kuj? :)). W mi?dzyczasie przesta??o funkcjonowa? kilka opcji zarobkowych przez co zosta??y wy???czone :(.

Teraz natomiast realizowany jest stopniowo plan reaktywacji Dukacika. Ju?? od jakiego?? czasu wyp??aty s? realizowane w ci?gu 48 godzin ponadto ko??ca dochodz? prace nad now? grafik?. W sk??ad prac technicznych wchodzi tak??e wiele innych rzeczy (do??? czasoch??onnych), jak poprawianie b???d??w i t??umacze?? oraz wprowadzanie nowych opcji nie tylko zarobkowych ale i spo??eczno??ciowych. Zmian jest naprawd? sporo jak i nowych oraz naprawionych opcji zarobkowych, kt??re b?d? stopniowo rozwijane.

Ponadto po wdr???eniu nowych rozwi?za?? technicznych ruszy akcja promocyjna, z kt??r? zwi?zane b?dzie kilka konkurs??w takij jak konkurs kilkacza, konkurs na poleconych oraz na najlepszego reklamodawc? z atrakcyjnymi nagrodami, ale to ju?? drugi etap, kt??ry wed??ug z planem wystartuje we wrze??niu.

Warto ju?? teraz zajrze? do nowego Dukacika aby zapozna? si? z nowymi oferowanymi opcjami :)Dodano:
2014-08-18 13:07:32
Modyfikowany:
0000-00-00 00:00:00
Autor: Daniel820
Dobry: 0Dyskusja na forum