Serwisy GPT i BUX

Dukacik.com

Dukacik.com to m??j ulubiony serwis, kt??rego jestem adminem (Daniel820). Warunki s? tutaj do??? atrakcyjne poniewa?? minimum wyp??aty wynosi tylko 20gr na paypal oraz 1z?? na konto bankowe.

Dodatkowo mamy tutaj sporo opcji zarobku takich jak standard czyli p??atne kliki i maile oraz mniej standardowe opcje jak p??atne pobieranie czy p??atne pytania

Na uwag? zas??uguj? tak??e jedno z lepszych w Polsce PTP gdzie stawka jest 45gr naliczane za nieunikalne wizyty.

W serwisie mamy tak??e mo??liwo??? (jak zreszt? w znacznej wi?kszo??ci serwis??w tego typu) zarabiania dzi?ki poleconym i w tym przypadku poziomy wynosz? 12,8,5,4,3 zar??wno je??li chodzi o kliki za pieni?dze jak i za punkty.

Oczywi??cie koncepcja dukacika nie obejmuje jedynie zarabiania przez internet ale tak??e p??aszczyzn? spo??eczn? i tak w serwisie mamy dobr? mo??liwo??? komunikowania si? z innymi u??ytkownikami dzi?ki specjalnemu komunikatorowi oraz czatowi. Ponadto mamy tak??e mo??liwo??? gry w ko??ci pomi?dzy u??ytkownikami.

W serwisie mo??na tak??e napisa? kilka s????w o sobie, dzi?ki cz???ci portalu spo??ecznego

W przysz??o??ci s? plany po???czenia dukacika z cashpro.eu umo??liwiaj?ce zakup reklam co powinno znacznie zwi?kszy? zarobki u??ytkownik??w. Je??li chcesz wypr??bowa? dukacika najlepiej zapisz si? z poni??szego linku :)


dukacik.com


Dodano:
2013-12-28 16:06:10
Modyfikowany:
0000-00-00 00:00:00
Autor: Daniel820
Dobry: 0Dyskusja na forum